ESTANC

De la picadura al tabac americà

En aquest establiment s’explica l’evolució del consum del tabac des del seu descobriment a Amèrica fins l’actualitat. En aquest sentit, es mostren les tres modalitats del seu consum al llarg del temps: el cigars, la picadura i la cigarreta empaquetada. També s’hi exhibeixen tot un seguit d’elements publicitaris que van sorgir a l’entorn d’aquest producte.

En molts pobles petits, l’estanc compartia espai amb la central telefònica i l’oficina de correus i telègrafs, tal com es mostra en l’ambientació del local.


Copyright © 2017 botiguesmuseusalas.cat | Web design by Kiribatis